Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Chcete peníze za nic, máte plot, zeď, stodolu , pole u silnice, jezdi tam hodně aut tak pak máte zlaty dul , víte že si ...

superslevicky.cz
Reklamní plochy Firmy Video Blog Reklama
Vyhledat plochu:

Obchodní podmínky

 

WWW.SUPERSLEVICKY.CZ

I. Definice / výkladová pravidla

I.1 Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;

I.1.2 Provozovatelem se rozumí obchodní, společnost založená a existující podle práva České republiky, IČ: 27565491, se sídlem Halouny 32,psč. 26727,okr.Beroun.

I.1.3 Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem, Obchodníkem a Zákazníkem, kde Poskytovatel umožňuje Obchodníkovi vytvořit službu nebo nabídnout zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek Zákazníkovi na stránkách www.superslevicky.cz;

I.1.4 Obchodníkem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Webového katalogu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své služby nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek;

I.1.5 Zákazníkem se rozumí třetí osoba, která si rezervuje nebo uzavřela s Obchodníkem Smlouvu;

I.1.6 Smluvní stranou se rozumí Obchodník a Zákazník nebo kdokoli z nich;

I.1.7 Webovým katalogem se rozumí webový portál provozovaný Provozovatelem, jenž je mezi veřejností známý jako SUPERSLEVICKY, na němž Obchodník nabízí své služby anebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek, a jenž je ke dni nabytí účinnosti těchto VOP provozován na internetové adrese (URL) http://www.superslevicky.cz.

I.1.8 Voucherem (slevový kupón) se rozumí poukaz vystavený Obchodníkem po rezervaci nebo uzavření Smlouvy, který je dokladem rezervace slevy Zákazníkem. Po předložení Voucheru Zákazníkem, Obchodník poskytne Zákazníkovi předmětné služby anebo prodá zboží.

I.1.9 Cena je konečná cena po slevě, kterou poskytuje Obchodník na službu nebo zboží bez dopravného, pokud již dopravné není zahrnuto v ceně služby nebo hodnoty zboží.

II. Obecně

II.1 Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem, Obchodníkem a Zákazníkem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy.

III. Návrh na uzavření smlouvy

III.1 Návrh na uzavření Smlouvy činí Obchodník prostřednictvím prezentace svých služeb anebo svého zboží, jakož i Ceny na Webu www.superslevicky.cz.

IV. Akceptace návrhu na uzavření smlouvy a uzavření smlouvy

IV.1 Obchodník je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Smlouvy pouze tehdy, pokud se (I.) zaregistroval jako uživatel na Webovém katalogu slev a pokud (II.) vyslovil souhlas s aplikací těchto VOP.

IV.2 V rámci akceptace návrhu na uzavření Smlouvy se Obchodníkem zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.

IV.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel informuje Obchodníka elektronickou cestou, že akceptace návrhu na uzavření Smlouvy dle předchozích odstavců Obchodníka byla přijata.

V. Rozvazovací podmínka

V.1 Obchodník může kdykoliv přestat poskytovat zboží Zákazníkovi v době poskytnuté Provozovatel na poskytnutí služeb nebo prodeje zboží, a to bez možnosti návratu finanční částky uhrazené na tyto účely.

VI. Zákazník

VI.1 Zákazník se zavazuje při registraci uvést pravdivé údaje. Zavazuje se respektovat VOP, ne zneužívat systému a nebrat rezervaci na lehkou váhu. Zákazník bere na vědomí, že nemůže nakupovat zboží, které je zakázané osobám mladším 18 let zákonem ČR pokud není tento Zákazník plnoletý, uhradí Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy.

VI.2 Zákazník se zavazuje uhradit Cenu do tří (3) pracovních dnů, pokud si vybere platbu u zboží nebo služby předem převodem na účet.

VI.3 V případě rezervace zboží na dobírku se zákazník zavazuje vyzvednout zboží v nejkratším termínu u přepravní služby, která bude dodávat zboží. Pokud se tak nestane z jakéhokoli důvodu, je povinen vrátit Obchodníkovi náklady na dopravu zboží. Při uplatnění rezervované služby zákazník po předložení slevového kupónu uhradí plnou částku na místě provedení služby.

VII. VOUCHER

VII.1 Zákazník si může vytisknout rezervovaný voucher (slevový kupón) a uhradit ho dle podmínek stanovených Obchodníkem, a to třemi možnými způsoby: Platbou převodem, na dobírku nebo na místě poskytnutí služby.

VII.2 Zákazník je oprávněn čerpat službu nebo převzít zboží od Obchodníka oproti předložení Voucheru, který má uhrazený. Pokud ho uhrazený nemá, uhradí částku na místě převzetí nebo poskytnutí služby.

VII.3 Smluvní strany se dohodly, že Zákazník je povinen předložit Voucher Obchodníkovi ve lhůtě uvedené na Voucheru (nebo ve Smlouvě, není-li uveden na Voucheru), jinak ztrácí nárok na poskytnutí služby nebo zboží bez náhrady.

VII.4 Voucher může být vystaven i v elektronické podobě, popř. v podobě číselného kódu.

VIII. Webový katalog.

VIII.1 Provozovatel se zavazuje umožnit Obchodníkovy zveřejňovat údaje o zboží nebo o službách nabízených Obchodníkem prostřednictvím Webového portálu.

VIII.2 Provozovatel se zavazuje na Webovém portálu zveřejňovat následující údaje o zboží nebo službách nabízených Obchodníkem: (I.) Stručný popis zboží anebo služby, (II.) Cenu, (III.) Zvýhodněné finanční podmínky – Slevu, (IV) minimální počet Objednatelů, kteří musí návrh Smlouvy akceptovat, aby nenastala rozvazovací podmínka dle čl. V. VOP, (V) Časovou platnost návrhu na uzavření Smlouvy.

VIII.3 Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Webového portálu bez omezení a předchozích oznámení.

IX. Odpovědnost za škodu

IX.1 Pokud se kterákoliv Smluvní strana dopustí porušení Smlouvy anebo VOP, má druhá Smluvní strana nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Zákazník nebo Obchodník může být zablokován přístup na web pokud bude porušovat VOP.

X. Odpovědnost za vady

X.1 Obchodník je odpovědný za právní i faktické vady na zboží anebo poskytnutých službách. Zákazník je povinen vady reklamovat přímo u Obchodníka. Zákazník prohlašuje, že si je vědomý, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Smlouvy nenese odpovědnost za jakékoliv vady na zboží anebo poskytnutých službách.

X.2 Nároky z odpovědnosti za vady je Zákazník povinen uplatnit u Obchodníka ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

XI. Osobní údaje

XI.1 Zákazník vyslovuje souhlas se zařazením jeho údajů do marketingové databáze Poskytovatele, jakož i Obchodníka. Tyto údaje mohou být použity k nabídce produktů a služeb Poskytovatele, jakož i Obchodníka. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním informačních mailů popř. letáků o službách nabízených Poskytovatelem.

XI.2 Zákazník vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Zákazník prohlašuje, že si je vědomý, že může kdykoliv takto udělený souhlas odvolat.

XII. Oddělitelnost

XII.1 V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

XIII. Vzdání se práva

XIII.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy anebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy anebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předkládaného Smlouvou anebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předkládaného Smlouvou anebo VOP.

Zasílat novinky mailem

Vaše jméno:
Váš email:

© www.superslevicky.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace